Kvietimai

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal priemones "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas", "Ekologinis ūkininkavimas", "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių", "Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos", "Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas".

Jeigu siekiate sukurti ir plėtoti profesinės kompetencijos centrų tarpvalstybinio bendradarbiavimo platformą, kurios tikslas - remti profesinio mokymo meistriškumą ir sudaryti stiprias ir ilgalaikes profesinio mokymo bendruomenes bei darbo rinkos nacionalines ir tarpvalstybines partnerystes, ŠIS KVIETIMAS - JUMS!