INTERREG EUROPE 2022 M. 1-ASIS KVIETIMAS

21/03/2022

Paraiškų teikimo terminas nuo 2022-04-05 iki 2022-05-31 d. vidurdienio (Briuselio laiku).

- Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos - Socialinės gerovės ir įtraukumo didinimas

Priemonės tikslai - teikti paraiškas tarpregioninio bendradarbiavimo projektams, sutelkiantiems politiškai svarbias organizacijas iš įvairių Europos šalių dirbti bendru regioninės plėtros klausimu.

Teritorija - 27 ES valstybės, Norvegija ir Šveicarija.

Preliminari informacija (kai kurios kvietimo sąlygos gali keistis):

- Paraiškų teikimo etape bent viena iš projekte nurodytų priemonių turi būti investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo programa.
- Reikalingi partneriai iš bent 3 programoje numatytų šalių.
- Paraiškos forma turi būti užpildyta anglų kalba. Paraiškos, pateiktos kita kalba, bus laikomos netinkamomis.
- Finansavimo intensyvumas 70-80 proc.

Programa numato 80 proc. savo biudžeto skirti šiems prioritetams:

- Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos

- Tvarumas, CO2 emisijų mažinimas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai

- Socialinės gerovės ir įtraukumo didinimas