PARAMA VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL VPS

01/07/2022

Priemonės prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse; skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose.

Tikslinės kaimo vietovių VPS sritys:

-verslumo ir užimtumo kaime skatinimas, vietos iniciatyvos tęstinumo užtikrinimas;

-palankių sąlygų jaunimui įsikurti sudarymas, verslo kūrimo kaimo vietovėse skatinimas;

-skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimas;

-darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos darbo jėgos, išlaikymas ir kūrimas kaimo vietovėse;

-viešosios infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo rėmimas, ekonominės ir socialinės kultūrinės veiklos sutvarkytuose pastatuose skatinimas.

Tikslinės dvisektorės VPS sritys:

-pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimas visais žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapais;

-veiklos diversifikavimo verslinės žvejybos ar kituose sektoriuose rėmimas, mokymosi visą gyvenimą ir darbo vietų kūrimas žvejybos ir akvakultūros regionuose;

-žvejybos ir akvakultūros regionų gamtos išteklių gausinimas ir apsaugojimas, kova su klimato kaita.

Tikslinės žvejybos ir akvakultūros regiono VPS sritys:

-pridėtinės vertės didinimas, jaunimo pritraukimas bei inovacijų skatinimas visuose žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapuose;

-veiklos įvairinimas verslinės žvejybos ir kitose veiklose, mokymosi žvejybos ir akvakultūros srityje visą gyvenimą, bei darbo vietų kūrimo žvejybos ir akvakultūros regionuose rėmimas;

-klimato kaitos švelninimas, žvejybos ir akvakultūros regionų gamtinių išteklių didinimas ir jų racionalus panaudojimas;

-žvejybos amato paveldo žvejybos ir akvakultūros regionuose puoselėjimas.

Tinkami pareiškėjai:
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių vietos veiklos grupės, dvisektorės vietos veiklos grupės, žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupės.

Paramos dydis kaimo vietovių VPS, dvisektorei VPS, žvejybos ir akvakultūros regiono VPS įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis paramos skyrimo VPS įgyvendinti metodika, kuri tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.