PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ (2022 M.)

01/06/2022

Kvietimas teikti paraiškas pagal Priemonę "Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą".

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-06-01 iki 2022-06-30.

Priemonės prioritetai:
-didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
-skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Paramos gali kreiptis:
-juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
-juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Remiamos veiklos:
-vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
-augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
-pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Didžiausia paramos suma: vienam ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimo projektui negali viršyti 5 000 000 Eur; vienam kitų žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros projektui negali viršyti 1 000 000 Eur; vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 5 000 000 Eur 2014-2020 metų laikotarpiui.

Paramos intensyvumas - 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).