PARAMA EIP VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI (2022 M.)

01/07/2022

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-03-01 iki 2022-08-31.

Priemonės prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Galimi pareiškėjai: EIP veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija yra patvirtinta LR žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju. Kiti EIP veiklos grupės nariai EIP taisyklėse suprantami kaip projekto partneriai.

Pareiškėjas ir partneriai, fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Remiama tokia veikla: Europos inovacijų partnerystės projektų įgyvendinimas tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimo ir žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtros temomis.

Didžiausia paramos suma vienam projektui - iki 200 000 Eur su PVM. Skirtingoms įsigyjamoms išlaidoms taikomas skirtingas (iki 60-100 proc.) paramos intensyvumas.