PARAMA BIODUJŲ GAMYBAI IŠ ŽEMĖS ŪKIO IR KITŲ ATLIEKŲ (2022 M.)

05/07/2022

Priemonės prioritetai – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Paraiškų priėmimas: Nuo 2022-07-01 iki 2022-07-29

Tikslinės sritys:
-atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas;
-veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
-biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
-biometano gamyba ir suspaudimas;
-šilumos ir elektros energijos gamyba, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose;
-degazuotojo substrato gamyba.

Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.

Tinkami pareiškėjai: Paramos gali kreiptis ūkininkai, labai mažos arba mažos įmonės.

Paramos intensyvumas: 55-60 proc.