PAJAMŲ STABILIZAVIMO PRIEMONĖ (RIZIKŲ FONDAI) (2023 M.)

28/03/2023

Prioritetas – priemonės "Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje" tikslinės srities "Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas" įgyvendinimas.

Tikslinė sritis – tvarios plėtros pasiekimo užtikrinimas, inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-04-03 iki 2023-06-01

Paramos gali kreiptis žemės rizikos fondai, atitinkantys priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:
-žemės rizikos fondo nariai (fiziniai ar juridiniai asmenys);
-pareiškėjas ir Žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariai, kurie neturi įsiskolinimų NMA, VMI ir "Sodra", išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas;
-pareiškėjas ir Žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariai užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;
-pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą ir rengia finansines ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ataskaitos) pagal LR teisės aktų nustatytus reikalavimus;
-pareiškėjas ir Žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariai neturi finansinių sunkumų (restruktūrizuojami, bankrutuoja arba yra likviduojami).

Paramos dydis ir intensyvumas:
Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos ne daugiau nei numatytas paramos dydis ir iki 70 proc. numatytas paramos intensyvumas.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

Paraiškų rinkimo etapui skirta 100 000 Eur paramos lėšų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt