NACIONALINĖ PARAMA ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDAI STIPRINTI (2023 M.)

03/01/2023

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki sausio 13 d.

Tinkami pareiškėjai: skėtinės nacionalinės nevyriausybinės žemės ūkio srityje veikiančios asociacijos, ne mažiau nei 3 metus nepriklausančios kitoms skėtinėms nacionalinėms nevyriausybinėms žemės ūkio srityje veikiančioms asociacijoms ar žemės ūkio srityje veikiančioms organizacijoms bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios vykdančios veiklą, susijusią su žemdirbių savivaldos stiprinimu.

Pareiškėjai ir projektai turi atitikti šias tinkamumo sąlygas:
-projekto veikla ir išlaidos turi būti susijusios su žemdirbių savivaldos stiprinimo veikla;
-išlaidos, kurioms finansuoti prašoma lėšų, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;
-teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjo veiklos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikta ir auditoriaus išvada - visi išvardyti dokumentai paskelbti Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
-pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat pareiškėjas nėra skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

Paramos intensyvumas - 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Šiai priemonei finansuoti 2023 m. skirta 364 000 Eur paramos suma.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt