MIŠKO VEISIMAS (2023 M.)

21/03/2023

Priemonės prioritetas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-03-13 iki 2023-05-31

Paramos gali kreiptis:
-juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
-savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla:
-miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
-įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Paramos dydis:
-vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties;
-miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo – už veisiamo miško plotą.

Paraiškų rinkimo etapui skirta 16 909 093 Eur paramos lėšų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt