MIŠKO VEISIMAS (2022 M. II)

06/09/2022

Priemonės priorotetas - skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30.

Paramos gali kreiptis: juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla:
-miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
-pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę;
-įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Paramos dydis:
-vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties;
-miško įveisimo išmoka mokama tik už želdinamą plotą, o miško priežiūros, apsaugos ir miško ugdymo - už veisiamo miško plotą.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt