LEADER PARENGIAMOJI PARAMA (2022 M. II)

02/08/2022

Priemonės kompleksinis tikslas - modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2022-08-16 iki 2022-09-16.

Paramos gali kreiptis:
-kaimo vietovių VVG, įgyvendinanti 2014-2020 m. VPS;
-dvisektorė VVG, įgyvendinanti 2014-2020 m. dvisektorę VPS;
-nauja partnerystės organizacija - viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal pagrindinius principus ir atitinkantis VVG tinkamumo sąlygas.

Remiamos veiklos:
-VPS 2023-2027 m. parengimas;
-pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS.

Galima didžiausia paramos suma vienam projektui - 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Parama pareiškėjui skiriama vieną kartą ir tik vienai VPS parengti.

Paramos intensyvumas - iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.