INVESTICIJOS, KURIOMIS DIDINAMAS MIŠKŲ EKOSISTEMŲ ATSPARUMAS IR APLINKOSAUGINĖ VERTĖ (2023 M.)

23/02/2023

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2023-03-01 iki 2023-05-02

Priemonės prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.

Tikslinės sritys:
-bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas;
-veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.

Kompleksiniai tikslai:
-didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą;
-neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Remiama veikla:
-pamiškių formavimas;
-miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
-nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
-Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paramos dydis ir intensyvumas:
-Kai vykdoma jaunuolynų ugdymo veikla, parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą - 343 Eur.
-Kai vykdomos veiklos pagal priemonės veiklos sritį (išskyrus jaunuolynų ugdymą), suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM. Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui - 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Paraiškų rinkimo etapui skirta 5 516 745 Eur paramos lėšų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt