INOBRANDA

28/02/2023

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. I ketvirtis

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Paramos dydis: nuo 500 000 iki 2 000 000 eurų vienam projektui.

Finansavimo intensyvumas: iki 80% tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansuojamos išlaidos:
-Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos.
-Įrangos nuomos išlaidos.
-Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos.
-MTEP ir susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. projekto išlaidų).
-MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo išlaidos (ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).
-Pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų).
-Patentavimo veikloms galimas finansavimas iki 30 000 eurų.
-Sukurto produkto parengimo rinkai išlaidos (galimas finansavimas iki 80 000 eurų).

Kvietimo biudžetas: 15 mln. eurų.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar. Daugiau informacijos el. paštu info@konsultacijosverslui.lt