ERASMUS+ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS CENTRAI

26/04/2022

Jeigu siekiate sukurti ir plėtoti profesinės kompetencijos centrų tarpvalstybinio bendradarbiavimo platformą, kurios tikslas - remti profesinio mokymo meistriškumą ir sudaryti stiprias ir ilgalaikes profesinio mokymo bendruomenes bei darbo rinkos nacionalines ir tarpvalstybines partnerystes, ŠIS KVIETIMAS - JUMS!

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 7 d. 18 val.

Tinkamų pareiškėjų pavyzdžiai: profesinio mokymo paslaugų teikėjai; bendrovės, pramonės šakai arba sektoriui atstovaujančios organizacijos; nacionalinės ar regioninės kvalifikacijos institucijos; mokslinių tyrimų institutai; inovacijų agentūros; regioninės plėtros institucijos.

Partneriai:

Partnerystėje turi dalyvauti bent 8 visateisiai partneriai iš bent 4 ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių (įskaitant bent 2 ES valstybes nares), taip pat kiekviena ES valstybė narė ar Programos asocijuotoji trečioji valstybė turi įtraukti: a) bent 1 įmonei, pramonės šakai ar sektoriui atstovaujančią organizaciją IR b) bent 1 profesinio mokymo paslaugų teikėją (vidurinio ir (arba) tretinio lygmens).

Kiti partnerystės dalyviai turėtų atspindėti pasiūlymo pobūdį. Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra 4 mln. EUR.

Finansavimo intensyvumas: iki 80 %.

Kviečiame kreiptis dėl dokumentų parengimo jau dabar.