ERASMUS+ PERSPEKTYVINIAI PROJEKTAI

02/02/2023

Perspektyviniai projektai - didelio masto projektai, kuriais siekiama nustatyti, kurti, testuoti ir (arba) įvertinti novatoriškus (politikos) metodus, turinčius potencialo būti integruotiems ir taip pagerinti švietimo ir mokymo sistemas.

Paraiškų teikimo terminas: kovo 15 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Remiami šių sričių projektai:
1 dalis: Tarpsektoriniai prioritetai
2 dalis. Profesinis mokymas
3 dalis. Suaugusiųjų švietimas

Svarbiausia veikla pagal šiuos prioritetus galėtų apimti toliau išvardytus dalykus (sąrašas nebaigtinis):
-moksliniai tyrimai, darbo planai, didelio masto sektoriniai ar tarpsektoriniai rezultatai;
-tarptautinė gebėjimų didinimo veikla, pavyzdžiui, mokymas, politinių kontekstų analizė, politikos priemonių moksliniai tyrimai, institucinės pertvarkos;
-bandomoji veikla novatoriškiems sprendimams išbandyti;
-didelio masto tarptautiniai renginiai ar tinklaveikos veikla, sektoriniu ar tarpsektoriniu lygmeniu;
-eksploatavimo veikla rezultatams švietimo bendruomenėje ar sektoriuje paskleisti;
-idėjų generavimo veikla, moksliniai tyrimai ir eksperimentai su novatoriškomis idėjomis.

Reikalaujama, kad prireikus perspektyviniuose projektuose būtų taikomos ES masto priemonės.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti visateisis partneris, teisėtai įsteigtas ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Kokios organizacijos gali dalyvauti projekte?

Kaip visateisės partnerės, susiję subjektai ar asocijuotosios partnerės gali dalyvauti tokios organizacijos kaip viešosios ir privačiosios organizacijos, veikiančios švietimo ir mokymo srityje, skatinančios inovacijas ir įsteigtos ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdis

Visoms dalims:

Partnerystėje turi dalyvauti bent 3 visateisiai partneriai iš bent 3 ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių (įskaitant bent 2 ES valstybes nares), taip pat:

2 daliai: Bent trijų dalyvaujančiųjų šalių partnerystėje turi dalyvauti tiek darbdaviai (ar jų atstovai), tiek švietimo ir mokymo organizacijos (ar jų atstovai).

3 daliai: Bent trijų dalyvaujančiųjų šalių partnerystėje kaip visateisiai ar asocijuotieji partneriai turi dalyvauti viešieji ar privatieji subjektai, visiškai ar iš dalies atsakingi už suaugusiesiems skirtų švietimo paslaugų (pavyzdžiui, įgūdžių vertinimo, gebėjimų patvirtinimo, švietimo ir mokymo, orientavimo ir gairių) organizavimą ir (arba) finansavimą ir (arba) teikimą arba darantys šioms paslaugoms poveikį.

Veikla turi būti vykdoma ES valstybėse narėse ar Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse.

Finansavimo taisyklės:

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra:

1 dalis. Tarpsektoriniai prioritetai: 800 000 EUR
2 dalis. Profesinis mokymas: 700 000 EUR
3 dalis. Suaugusiųjų švietimas: 1 000 000 EUR

Didžiausias galimų finansuoti projektų skaičius:

1 ir 3 dalys. Maksimalaus projektų skaičiaus nėra, taikomi tik biudžeto apribojimai
2 dalis. Orientacinis tikslas - 7 projektai pagal vieną prioritetą (3, 4 ir 5 prioritetams).

Reikia daugiau informacijos ar konsultacijos? Kreipkitės el. paštu info@konsultacijosverslui.lt