ERASMUS+ MOKYTOJŲ AKADEMIJOS

17/05/2022

Šio veiksmo bendrasis tikslas - sudaryti mokytojų švietimo ir rengimo paslaugų teikėjų europinę partnerystę, steigiant "Erasmus+" mokytojų akademijas, kuriose bus plėtojamos mokytojų rengimo europinės ir tarptautinės perspektyvos.

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 7 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

 Tinkami pareiškėjai: Paraišką gali teikti bet kuri nacionaliniu lygmeniu pripažinta organizacija, įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Partneriai: "Erasmus+" mokytojų akademijos iniciatyvoje turi dalyvauti bent 3 visateisiai partneriai iš bent 3 ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių (įskaitant bent 2 ES valstybes nares), taip pat: bent du nacionaliniu lygmeniu pripažinti pirminio mokytojų rengimo paslaugų teikėjai iš 2 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir bent vienas nacionaliniu lygmeniu pripažintas tęstinio mokytojų (jau dirbančių) profesinio tobulėjimo paslaugų teikėjas.

Projekto trukmė: 3 metai

Finansavimo taisyklės: Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra 1,5 mln. EUR. ES finansinis įnašas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.